بیماری های خونی


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
Hemophilia AF82 ماهcc5 خون EDTA
Hemophilia BF92 ماهcc5 خون EDTA
Beta ThallasemiaHBB3 هفتهcc5 خون EDTA
Alpha ThallasemiaHBA3 هفتهcc5 خون EDTA
hereditary hemochromatosisHFE1 ماهcc5 خون EDTA
von Willebrand DiseaseVWF1 ماهcc5 خون EDTA
Thrombophilic panel (MTHFR, FV 
leiden, FII and PAI-1)
1 ماهcc5 خون EDTA
Familial HypercholesterolemiaLDLR1 ماهcc5 خون EDTA
Familial Lipoprotein Lipase DeficiencyLPL1 ماهcc5 خون EDTA
Familial Hemophagocytic Lymphocytosis (HLH)PRF I
STX II
1 ماهcc5 خون EDTA
XMN-1 PolymorphismXMN-15/1 ماهcc5 خون EDTA
Familial NeutropeniaHAX-15/1 ماهcc5 خون EDTA
Familial NeutropeniaELANE5/1 ماهcc5 خون EDTA

HLA B27
HLA B273 روزcc5 خون EDTA

Chimerism (after B.M transplantation)
3 روزcc5 خون EDTA

HLA Linkage (befor B.M transplantation)
3 روزcc5 خون EDTA

High resolution HLA Typing (SBT)
1 هفتهcc5 خون EDTA
PND بتا تالاسمیHBB2 تا 3 هفتهمایع امنیون
(خون CBC والدین)