بیماری های سیستمیک


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
Cystic fibrosisCFTR1 ماهcc5 خون EDTA
Familial Mediterranean fever (FMF)MEFV3 هفتهcc5 خون EDTA
IPEX SyndromeFOXP32 ماهcc5 خون EDTA
Cockayne syndromeERCC6
ERCC8
2 ماهcc5 خون EDTA
Costello syndromeHRAS2 ماهcc5 خون EDTA
LEOPARD SyndromePTPN112 ماهcc5 خون EDTA
Wiskott-Aldrich Syndromewas2 ماهcc5 خون EDTA
OsteopetrosisCLCN72 ماهcc5 خون EDTA