بیماری های غدد و کلیه


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
CAHCYP21A21 ماهcc5 خون EDTA
CAHCYP17A11 ماهcc5 خون EDTA
XX Male SyndromeSRY2 هفتهcc5 خون EDTA
Testicular Feminization
Androgen insensitivity
AR2 ماهcc5 خون EDTA
AdrenoleukodystrophyABCD12 ماهcc5 خون EDTA