بیماری های پوستی


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
Epidermolysis Bullosa SimplexKRT5
KRT14
2 ماهcc5 خون EDTA
Oculocutaneous AlbinismTYR1 ماهcc5 خون EDTA