بیماری های ژنتیکی چشم


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
RetinoblastomaRB12 ماهcc5 خون EDTA
Leber hereditary optic neuropathy (LHON)mtDNA2 ماهcc5 خون EDTA