تست های زنان، زایمان و نازائی


تستحدود زمان انجام تستنوع نمونه
کاریوتایپ خون محیطی2 هفتهcc10 خون محیطی هپارینه
کاریوتایپ با کیفیت بالا ( HR)2 هفتهcc10 خون محیطی هپارینه
کاریوتایپ مایع آمنیون2 هفتهمایع امنیون
کاریوتایپ پرزهای جفتی (CVs)2 تا 3 هفتهپرزهای کوریونی جفت
بررسی مایع امنیون با روش QF-PCR1 تا 2 روزمایع امنیون + cc2 خون مادر
Thrombophilic panel (MTHFR, FV
leiden, FII and PAI-1)
1 هفتهcc5 خون EDTA
XX Male Syndrome (SRY)1 هفتهcc5 خون EDTA
Testicular Feminization
Androgen insensitivity (AR gene)
1 ماهcc5 خون EDTA
Familial Mediterranean fever (FMF)2 هفتهcc5 خون EDTA
میکرودلیشن Y (ژن DAZ)1 هفتهcc5 خون EDTA
بررسی ژنتیکی جنین های سقط شده از نظر نا هنجاری های کروموزومی با روش MLPA و CGH Array1 ماهcc5 خون EDTA
تعیین جنسیت جنین از خون مادر1 هفتهcc10 خون EDTA
NIPT (Cell Free DNA)10 روزcc10 خون داخل لوله مخصوص

علاوه بر تست های مذکور، تمامی تست های تخصصی ژنتیک در این مرکز انجام می شود.

زمان انجام تست ها، تقریبی بوده و با توجه به شرایط نمونه ممکن است تغییر کند.