تست های سیتوژنتیک و سیتوژنتیک مولکولی


تستحدود زمان انجام تستنوع نمونه
کاریوتایپ خون محیطی2 هفتهcc10 خون محیطی هپارینه
کاریوتایپ با کیفیت بالا ( HR)2 هفتهcc10 خون محیطی هپارینه
کاریوتایپ مغز استخوان (Bone Marrow)2 تا 3 هفتهخون مغز استخوان داخل محیط T.M
کاریوتایپ مایع آمنیون2 هفتهمایع امنیون
کاریوتایپ پرزهای جفتی (CVs)2 تا 3 هفتهپرزهای کوریونی جفت
فنکونی (Fanconi)2 تا 3 هفتهcc15 خون محیطی هپارینه
سندرم X شکننده (Fragile X cyto)3هفته تا 1 ماهcc15 خون محیطی هپارینه
بررسی مایع امنیون با روش QF-PCR1 تا 2 روزمایع امنیون + cc2 خون مادر