Quantitative Fluorescent-PCR


تشخيص پيش از تولد ناهنجارى هاى كروموزومى (Quantitative Fluorescent-PCR) در آزمايشات سيتوژنتيكى با استفاده ازكشت سلولهاى جنينى حاصل از آمنيوسنتزيا بيوپسى از جفت امكان پذير است. كاريوتايپ امكان تشخيص تغييرات شمارشى و ساختارى را در كليه كروموزومها فراهم مى سازد، اما وقت گيراست ونيازمند بكارگيرى تكنيكهاى بسيار تخصصى مى باشد.
واکنش زنجيره ای پليمراز فلورسانس کمٌی (QF-PCR) روشی ارزان، سريع و قابل اعتماد برای تشخيص پيش از تولد آنيوپلوئيدی در کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y می باشد که به تازگی در برخی آزمايشگاه های ژنتيک راه اندازی شده است. در اين مطالعه دقت آزمايش QF-PCR برای تشخيص پيش از تولد آنيوپلوئيدی های شايع دوران جنينی و مقايسه نتيجه آن با يافته های سيتوژنتيک در ايران بررسی شده است. در اين آزمايش يک Multiplex PCR برای تکرار کوتاه (STRs) روی DNA کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y برای بررسی آنيو پلوئيدی های جنينی طراحی شده است. در نهايت نتايج حاصل از روش QF_PCR و بررسی سيتوژنتيک با يکديگر مقايسه می شود.

اين روش بر اساس روشهاي مولکولي با بررسي STR هاي کروموزومهاي 21، 18، 13،X و Y استوار است و از زمان نمونه گيري جنینی در کمتر از 48 ساعت قابل انجام و جوابدهی می باشد.نتايج بصورت نمودارى ارائه مى گردد كه در آن نسبتهاى محاسبه شده ثبت شده است. براى هر ماركرى كه مورد آزمايش قرار گرفته است، نتيجه نرمال يا طبيعى بصورت دو پيك مساوى با طول و مساحتى يكسان بر روى نمودار مشخص مى گردد. اعدادى كه در زيرپيك ها ارائه مى شوند بيانگر طول يا اندازه ماركر (sz به معناى سايز يا اندازه است) ونيزمقداريامساحت پيك (ar) مى باشند.
بررسي سندرومهای آنيوپلوئيدی در کروموزوم های 13، 18، 21، X و Y براي خانم هايي که در زمان بارداري 35 سال يا بيشتر سن دارند اکيداً توصيه مي شود.
همچنين بررسی کروموزومی نمونه جنینی براي کليه خانمهایی که احتمال اختلال کروموزومي در آنها بيشتر است توصیه می شود از جمله:
1- سن بالاي 35 سال در هنگام بارداري
2- جواب آزمايش های حين بارداري (موسوم به تست سه گانه یا چهار گانه، Triple test یا Quadruple test) دال بر وجود احتمالی اختلال کروموزومی باشد.
3- جواب سونوگرافی حین بارداری دال بر اختلال در جنین
4- داشتن فرزندان مبتلا به اختلال کروموزومی (زنده يا فوت شده).
5- داشتن اختلال کروموزومی متعادل در خود و یا همسر.
6- در خواست آزمايش کروموزومي حين بارداري توسط پزشک.

نحوه آزمايش
1- در خواست آزمايش توسط پزشک
2- مشاوره ژنتیک و تصمیم برای انجام QF-PCR و یا سیتوژنتیک معمولی با توجه به مشاوره ژنتیک
3- انجام آزمايش کروموزومي با روش QF-PCR ظرف حداکثر 48 ساعت
پيشنهاد می کنيم که روش سريع و قابل اعتماد QF_PCR برای تمامی موارد غربالگری های پيش آز تولد همراه با بررسی سيتوژنتيک آنجام شود تا بدين وسيله سريع به نتايجی قابل قبول در خانواده های در معرض خطر آنوپلوئيدی دست يابيم. علاوه بر اين پيشنهاد می شود ازمايش QF-PCR برای تمام افرادی که آزمايش های پيش از تولد برای بيماری های تک ژنی انجام می دهند نيز انجام شود.