خدمات آزمایشگاه

این آزمایشگاه در سه زمینه سیتوژنتیک، ژنتیک مولکولی و سیتوژنتیک-مولکولی پذیرای مراجعین محترم می‌باشد. این مرکز بعنوان یکی از مدرن‌ترین و مجهزترین خدمات مشاوره
و تشخیص ژنتیک و با برخورداری از پرسنل فرهیخته و متخصص، دانش، تجهیزات،
استانداردها و نرم‌افزارهای روز دنی ، خدمات مشاوره‎ای و سرویس های دقیق تشخیص ژنتیک را به مراجعین محترم در حیطه‌های ذیل ارائه
می‌نماید:

مشاوره ژنتیک – بالینی
بخش سیتوژنتیک
بخش مولکولی
بخش سیتوژنتیک مولکولی