سرطان ها


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
Breast CancerBRCA I, II2 ماهcc5 خون EDTA
Bloom’s syndromeBLM2 ماهcc5 خون EDTA
Hereditary Diffuse Gastric CancerCDH12 ماهcc5 خون EDTA
Li-Fraumeni SyndromeTP532 ماهcc5 خون EDTA
RetinoblastomaRB12 ماهcc5 خون EDTA
FAPAPC2 ماهcc5 خون EDTA
Von Hippel-Lindau (VHL) diseaseVHL2 ماهcc5 خون EDTA
Epidermal growth factor receptorEGFR3هفتهcc5 خون EDTA یا بلوک پارافینه
EML4-ALK Fusion3هفتهcc5 خون EDTA یا بلوک پارافینه