معرفی آزمایش‌ها

آزمایشگاه ژنووا مجموعه آزمایش‌های گوناگونی را در حیطه‌های مولکولی و ژنتیکی  به مراجعین محترم ارائه می‌دهد.