ناباروری و سقط مکرر


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
میکرودلیشن YDAZ1 ماهcc5 خون EDTA
بررسی ژنتیکی جنین های سقط شده از نظر نا هنجاری های کروموزومی با روش MLPA1 ماهcc5 خون EDTA
Thrombophilic panel (MTHFR, FV
leiden, FII and PAI-1)
1 ماهcc5 خون EDTA
تعیین جنسیت جنین و آنیوپلوئیدی از خون مادر10روزcc5 خون EDTA
Sperm chromatin structure assay (SCSA)1 ماهcc5 semen