ناشنوایی


بیماریژنحدود زمان انجام تستنوع نمونه
Autosomal Dominant hearing loss DFNA2KCNQ42 ماهcc5 خون EDTA
X-linked hearing loss DFNX1PRPS12 ماهcc5 خون EDTA
Jervell and Lange-Nielsen SyndromeKCNQ1
KCNE1
2 ماهcc5 خون EDTA
Autosomal Recessive hearing lossGJB2,
GJB6
2 ماهcc5 خون EDTA