ALK-EML4


ALK برای پیش بینی پاسخ به مھار کننده ھای EML4-ALK تست جابه جایی کروموزومی
سلول ھای غیر کوچک سرطان ریهNSCLC

سرطان ریه یکی از عوامل اصلی مرگ و میر در مردان و زنان جھان محسوب می شود. سرطان ریه بر اساس ھیستولوژیکی به دو گروه تقسیم می شود: سرطان ریه سلول ھای کوچک و سرطان ریه سلول ھای غیر کوچک. سرطان ریه سلول ھای غیر کوچک 85 % از سرطان ریه را تشکیل می دھد. بیماران نیستند از مھار کننده ھای تیروزین EGFR دارای سرطان ریه سلول ھای غیر کوچک که دارای جھش در کیناز ھمانند rlotinibE وefitinibG بھره ای نمی برند.
زیرگروھی از بیماران دارای سرطان ریه سلول ھای غیر کوچک دارای یک جا به جایی قسمت ′ 5 ژن 4ML E و قسمت ′ 3 ژن ALK ھستند. میزان این جابه جایی ALK-4 EML در سلول ھای غیرکوچک سرطان ریه 4- 7% است که می تواند در بیماران با ادنوکارسینما، افراد غیر سیگاری و یا با مصرف پایین سیگار، سن پایین، مراحل پیشرفته NSCLC و بدون جھش EGFR یا KRAS بالاتر باشد( 13 %). بازآرائALK -4MLA در بیماران با جھش ھای EGFR یا KRAS دیده نمی شود.
می تواند متفاوت باشد (پیوستگی از اگزون 2،6،13،14،15،18،20 ) ولی نقطه شکست در ALKھمیشه از اگزون 20 در ناحیه کیناز اتفاق می افتد. اغلب جابه جائی ھا (حدود 70درصد)اگزون 13 EML4 ( واریانت 1)یا EML4 اگزون 6 a/b (واریانت 3 a/b ) را دربرمی گیرد. به علت یک وارونگی کوچک یافتن چندین واریانت با پروب های FISH شکستگی ALK
موجود در بازار یک چالش محسوب می شود. روش Reverse transcriptase Real time PCR برای تعیین بازآرائی شایع
ALKمورد استفاده قرار میگیرد ولی این روش ممکن است تمام پیوستگی ھای ALK را تعیین نکند.
بیماران با چنین تومورھایی نشان داده شده است که به مھارکننده ھای کیناز ALK مانند( ® Crizotinib(Xalkori
پاسخ می دھند.
پنل جھش ریه به خصوص برای NSCLCطراحی شده و 3 ژن مھم را در بر می گیرد. ALK,KRAS,EGFR
اندیکاسیون ھای درخواست تست:
برای غربالگری بیمارانی که می توانند از درمان با مھارکننده ھای ALK استفاده کنند.
تفسیر نتیجه:
را پیش بینی می کند. ALK پاسخ مطلوب به درمان با مھارکننده ھای EML4-ALK حضور جابه جائی
محدودیت ھا:
تعیین می ALK و اگزون 20 ژن EML4را در اگزون های 2،6،13،14،15،17،20 ژنEML4-ALK این آزمایش فقط جابه جایی
کند.
در این مرکز توسط تکنیک Reverse transcriptase real-time PCR پنج واریانت شایع و مختلف Fusion transcript بررسی خواهد شد.